Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

REALIZACJE  »  MTP
MIĘDZYNARODOWE
TARGI POZNAŃSKIE

W 2009 roku na potrzeby Międzynaro- dowych Targów Poznańskich został wdrożony przez firmę SPORTDATA Centralny System Logistyki. Projekt objął swoim zasięgiem szereg syste- mów i instalacji, min.: system sprze- daży biletów i obsługi klienta, system kontroli wstępu i dostępu do pomiesz- czeń targowych, system monitoringu wizyjnego oraz system kontroli wjazdu pojazdów.

System sprzedaży biletów i obsługi klienta umożliwia kompleksową obsłu- gę zarówno osób odwiedzających targi, wystawców i pracowników, jak i dziennikarzy oraz firmy zewnętrzne. Osoby zwiedzające targi i chcące uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach mogą zakupić dokument wejściowy zarówno przez portal kliencki, jak też w jednym z ponad 60 punktów obsługi klienta na terenie targów. W zależności od imprezy możliwa jest pełna rejestracja uczestników, jak też rejestracja uproszczona, gdzie przed zakupieniem dokumentu wejściowego niezbędne jest wypełnienie ankiety rejestracyjnej lub szybka i masowa obsługa anonimowych zwiedzających. Pracownicy, firmy zewnętrzne, wystawcy i dziennikarze otrzymują dokumenty wejściowe uprawniające do poruszania się po zdefiniowanych wcześniej obszarach targów zarówno w czasie imprez, jak też w okresach montażu i demontażu stoisk oraz pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami.

Na system kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń składają się dwukierunkowe kołowroty wyposażone w sprawdzarki biletowe, bramki uchylne z czytnikami MIFARE, czytniki MIFARE przy wejściach do pomieszczeń zamkniętych, kołowroty przenośne na platformach ze sprawdzarkami biletowymi oraz terminale mobilne do kontroli biletów.
Stałe punkty kontrolne uzupełniane mobilnymi punktami w postaci terminali i przenośnych kołowrotów dają możliwość dowolnego definiowania stref dostępu i ograniczają możli- wość poruszania się osób między poszczególnymi strefami dostępu do określonej ścieżki zwiedzania przypisanej do danego dokumentu wejściowego.
Kontrola uprawnień może odbywać się zarówno na wejściu, jak i wyjściu z danego pomieszczenia, budynku lub strefy kontrolnej. Obszary wejściowe mogą być definiowane z określoną ilością miejsc lub bez oraz z przypisanymi uprawnieniami do wejścia jednorazowego lub wielokrotnego. Przy wydarzeniach i okresach, kiedy nie obowiązują dokumenty wejściowe system kontroli umożliwia zliczanie osób wchodzących i wycho- dzących.

System kontroli wjazdu i wyjazdu pojazdów pozwala na obsługę samochodów w strefach płatnego parkowania. Wjazdy wyposażone w automaty biletowe wydają bilety czasowe lub sprawdzają posiadane przez osoby wjeżdżające bilety otwierając szlaban po pozytywnej weryfikacji biletu. Szlabany wyjazdowe wyposażone są w czytniki biletów opłaconych w punkcie obsługi klienta lub automatycznej kasie samoobsługowej. Do obsługi wjazdu pojazdów przeznaczone są również terminale mobilne z przenośną drukarką pełniące funkcję automatów wjazdowych emitujących bilety parkingowe oraz bilety kaucyjne (dla wjazdów krótkoterminowych).

System monitoringu wizyjnego zlokalizowany w strefach wejściowych umożliwia nadzór osób wchodzących, a jego sprzężenie z systemem kontroli pozwala połączyć wizerunek osoby wchodzącej z danym numerem biletu w celu prostej i skutecznej obsługi ewentualnych reklamacji.

Kompleksowa realizacja projektu Centralnego Systemu Logistyki przez firmę SPORTDATA pozwala na nowoczesne zarządzanie obiektem i umocnia Międzynarodowe Targi Poznańskie na pozycji lidera wśród obiektów targowych w Polsce oraz na wiodącej pozycji w Europie.

Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt